Mr. Bashir Residence
DHA phase 2, Karachi 2011-2013